Historia inwestycji na terenie KCGO

ETAP I - budowa nowych kwater

 •   Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnej składowiska,
 •   Wykonanie pasa zieleni,
 •   Wybudowanie korzeniowo - glebowej oczyszczalni odcieków,
 •   Zaopatrzenie składowiska w energie elektryczną,
 •   Ogrodzenie całego terenu składowiska,
 •   Wybudowanie zaplecza techniczno – socjalnego z wagą samochodową, brodzikiem dezynfekcyjnym,
 •   Ustalenie sieci punktów kontrolno – pomiarowych do prowadzenia monitoringu,
 •   Zakup kompaktora,

ETAP I - dokumentacja fotograficzna

 

ETAP II - rekultywacja rtarej hałdy odpadów

 •   Ukształtowanie skarp i wierzchowiny oraz ułożenie warstw rekultywacyjnych na starej hałdzie odpadów,
 •   Budowa zbiornika odcieków,
 •   Wykonanie rurociągu tłocznego z istniejącej przepompowni do zbiornika odcieków,
 •   Zamontowanie trzech urządzeń napowietrzających w zbiorniku na odcieki,
 •   Wykonanie 4 studni odgazowujących,
 •   Zakotwienie geomembrany u podnóży starej hałdy odpadów.

ETAP II - dokumentacja fotograficzna

ETAP I i II - zestawienie kosztów 

Ogółem

Źródła finansowania

Związek Gmin Karkonoskich

Instytucje współfinansujące

7 129 517

Środki

własne

ZGK

Pożyczka

NFOŚiGW

Pożyczka

WFOŚiGW

Dotacja

NFOŚiGW

Dotacja

WFOŚiGW

Budżet

Państwa

Powiat

Jeleniogórski

PHARE

CBS

1 241 104

1 000 000

960 000

864 000

1 200 000

300 000

50 000

1  514 413

 

ETAP III - budowa zakładu utylizacji

 •   Zakup ekobusa,
 •   Montaż przenośnika taśmowego kanałowego, przenośnika wznoszącego oraz sortowniczego, 
 •   Montaż trybuny sortowniczej wraz z kabiną sortowniczą,
 •   Montaż linii technologicznej prasowania i belowania odpadów,
 •   Montaż kompostowni kontenerowej,
 •   Zakup samochodu kontenerowego, hakowego, wózka wieloczynnościowego, rozdrabniarki mobilnej odpadów zielonych,
 •    kontenera wielkogabarytowego, kont. samowyładowczego oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 •   Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej,
 •   Budowa magazynu zewnętrznego na odpady, oraz zasobni,
 •   Budowa wiaty kompostowni

 

ETAP III - dokumentacja fotograficzna

ETAP III - zestawienie kosztów

Ogółem

Źródła finansowania

Związek Gmin Karkonoskich

Instytucje współfinansujące

12 680 662

Środki własne

ZGK

Pożyczka

WFOŚiGW

PHARE

CBS

Dotacja

WFOŚiGW

Budżet

Państwa

Powiat

Jeleniogórski

96 171

1 490 000

9 004 491

1 490 000

450 000

150 000

 

ETAP IV - rozbudowa KCGO

 •   Budowa sektorów 3 i 4 składowania odpadów 
 •   Przebudowa sieci kanalizacyjnych 
 •   Budowa instalacji zagospodarowania gazu składowiskowego
 •   Montaż elektronicznej wagi pomostowej o nośności 60 Mg i długości 18 m. 
 •   Rozbudowa zasobni zmieszanych odpadów komunalnych 
 •   Budowa linii sortowania odpadów po sicie bębnowym
 •   System odpylania powietrza
 •   Zakup maszyn i urządzeń
 •   Zakup 400 sztuk pojemników do segregacji odpadów o pojemności 2,5 m3

ETAP IV - dokumentacja fotograficzna

ETAP IV - zestawienie kosztów

Ogółem

Źródła finansowania

Związek Gmin Karkonoskich

Instytucja współfinansująca

15 543 775

Środki własne

ZGK

Pożyczka płatnicza

WFOŚiGW

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego

na lata 2007-2013

2 225 930

3 500 000

14 829 650