Mysłakowice: Wykonanie robót budowlanych:Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum
Numer ogłoszenia: 187274 - 2011; data zamieszczenia: 06.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Karkonoskich , ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 7182415, 7183323, faks 75 7131089.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych:Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca - w ramach ceny zawartej w ofercie - wykona roboty budowlane polegające na Budowie instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum wraz z dostawą następującego wyposażania:waga samochodowa, wersja zagłębiona wraz miernikiem wagowym oraz z programem wagowym w wersji dla składowisk odpadów,oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.Szczegółowy zakres zadania:1) Wybudowanie elektronicznej wagi zagłębionej o nośności 60 Mg i długości 18m wraz z dostarczeniem i wdrożeniem oprogramowana specjalistycznego obsługującego instalowaną i istniejącą wagę firmy SCHENCK w Zakładzie Usług Komunalnych, umożliwiającego dopasowanie do potrzeb klienta.2) Pełny rozruch wszystkich instalacji wagi, wdrożenie oprogramowania, szkolenie.3) Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe. a. Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane - w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. b. Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe prace tj. prace pomiarowe, prace geodezyjne, zabezpieczenie i odwonienie wykopów, odprowadzenie wody z terenu budowy, zagospodarowanie i utylizacja odpadów, odtwarzanie istniejących nawierzchni (w tym dróg). c.Wykonawca zapewnia organizację ruchu drogowego wraz z oznakowaniem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,- PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach:1. Pieniądzu.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.3. Gwarancjach bankowych.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 ).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 50 1500 1429 1214 2004 9506 0000 w Banku KBSA O. w Jeleniej Górze. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium: Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum.Wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice; Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt od 2. do 5., wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;Kwotę gwarancji lub poręczenia;Termin ważności wadium;Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw,b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wymienionych wyłącznie w niniejszym punkcie w drodze aneksu do umowy, poprzedzonego pisemnym, umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej z uwzględnieniem zasad ich wprowadzenia.1.1. W przypadku zmiany:a) stawki podatku VAT, Wykonawca ma prawo wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; do wartości netto tego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej po zmianie stawce; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 1.2. Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne uprawnienia w następujących przypadkach:a) śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji,b) nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy.1.3.Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród personelu kluczowego, jeśli uzna, że nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy.1.4. W przypadku zmiany określonej w pkt .1.2 i 3. nowa osoba musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla osoby pełniącej funkcje wymienione w pkt.8.1.2. 1.5.Zamawiający może zmienić termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:a) zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego,b) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych,c) zmian dokumentacji projektowej, dokonywanych na wniosek Zamawiającego lub zgłaszanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego,d) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych - jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; e) zaistnienia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej geodezyjnie, f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac,g) zmian terminów wynikających z umowy o dofinansowanie, h) zlecenia Wykonawcy robót budowlanych lub innemu podmiotowi wykonania robót budowlanych dodatkowych w rozumieniu przepisu art. 67 Ustawy. 1.6. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia spowodowanego okolicznościami określonymi w pkt 1.5. 1.7.Wykonawca może wnioskować o zmianę harmonogramu rzeczowo - finansowego, w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na przebieg i tempo ich wykonania w stosunku do pierwotnie zakładanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin Karkonoskich Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice (pok. nr 4).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Związek Gmin Karkonoskich Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013; Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne); Działanie 4.1 Gospodarka odpadami. Projekt pn. Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach - Kostrzycy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie