Numer ogłoszenia: 193714 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165452 - 2011 data 20.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Związek Gmin Karkonoskich, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 7182415, 7183323, fax. 75 7131089.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: